پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://src.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://src.lums.ac.ir/images/logo.gif http://src.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir تبريك كسب مقام http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53521&ctp_id=11&id=12608&sisOp=view2018-01-18 17:04:31برگزاري ژورنال كلاب با موضوع «بيوماركر هاي تغذيه اي پيري» در دانشكده بهداشت و تغذيه خرم آبادhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52848&ctp_id=11&id=12359&sisOp=view2017-12-20 01:32:08برگزاري كارگاه آشنايي با ژورنال كلاب توسط كميته تحقيقات دانشجويي بروجردhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52847&ctp_id=11&id=12358&sisOp=view2017-12-20 01:25:53برگزاري كلاس آموزشي عوامل كاهش سطح هوشياري در اورژانس هاي بيمارستانيhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52846&ctp_id=11&id=12357&sisOp=view2017-12-20 01:23:30برگزاري كارگاه روش تحقيق و سرچ مقاله در دانشكده پرستاري پلدخترhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52845&ctp_id=11&id=12356&sisOp=view2017-12-20 01:20:18برگزاري اولين جلسه كارگاه آموزش مقدماتي spss توسط كميته تحقيقات دانشكده پرستاري بروجردhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52844&ctp_id=11&id=12355&sisOp=view2017-12-20 01:17:16جلسه سرپرست كميته مركزي تحقيقات دانشجويي با رياست مدير پژوهشي سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي و جمعي از دانشجويان هسته مركزي دانشكده دندانپزشكيhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52725&ctp_id=11&id=12315&sisOp=view2017-12-17 15:58:48مقالات كميته تحقيقات دانشجوييhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52653&ctp_id=11&id=12290&sisOp=view2017-12-15 23:21:30چهارمين كنگره دانشجويي پژوهشي منطقه جنوب غرب كشورhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52650&ctp_id=11&id=12288&sisOp=view2017-12-15 13:45:58جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر برگزار شد؛ دانشكده هاي «بهداشت و تغذيه» و «پيراپزشكي» موفق به كسب رتبه اول شدندhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52643&ctp_id=11&id=12286&sisOp=view2017-12-14 09:14:04برگزاري ژورنال كلاب با موضوع «بررسي بيماري ايدز در كودكان»http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52616&ctp_id=11&id=12271&sisOp=view2017-12-12 20:16:18دوازدهمين نشست شوراي راهبردي كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي جنوب غرب كشور در كرمانشاهhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52346&ctp_id=11&id=12166&sisOp=view2017-12-01 21:46:58برگزاري كارگاه مرور سيستماتيك 8/9/96http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52345&ctp_id=11&id=12165&sisOp=view2017-12-01 20:53:19برگزاري جلسه شوراي سياست گزاري كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در وزارت بهداشتhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52342&ctp_id=11&id=12164&sisOp=view2017-12-01 19:21:07 توديع جناب آقاي دكتر ايماني نسب و معارفه سركار خانم دكتر صبوري به عنوان سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت و تغذيه http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51677&ctp_id=11&id=11919&sisOp=view2017-10-24 20:38:35انتخاب سركار خانم دكتر فاطمه ياري به عنوان نماينده شوراي سياستگذاري كميته هاي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سطح دانشگاه هاي تيپ 2 كشورhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50900&ctp_id=11&id=11697&sisOp=view2017-09-14 23:25:26برگزاري هجدهمين كنگره پژوهشي سالانه دانشجويان علوم پزشكي كشور در دانشگاه علوم پزشكي قزوينhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50898&ctp_id=11&id=11696&sisOp=view2017-09-14 16:10:36برگزاري يازدهمين نشست شوراي راهبردي كميته هاي تحقيقات دانشجويي منطقه جنوب غرب كشور http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50897&ctp_id=11&id=11695&sisOp=view2017-09-14 15:51:56برگزاري كارگاه سه روزه تزريقاتhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=49171&ctp_id=11&id=11143&sisOp=view2017-06-15 15:29:44چارت سازماني و ليست اعضاي كميته تحقيقات بالين دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=49121&ctp_id=11&id=11130&sisOp=view2017-06-13 01:02:29