پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://src.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://src.lums.ac.ir/images/logo.gif http://src.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir توديع جناب آقاي دكتر ايماني نسب و معارفه سركار خانم دكتر صبوري به عنوان سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت و تغذيه http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51677&ctp_id=11&id=11919&sisOp=view2017-10-24 20:38:35انتخاب سركار خانم دكتر فاطمه ياري به عنوان نماينده شوراي سياستگذاري كميته هاي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سطح دانشگاه هاي تيپ 2 كشورhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50900&ctp_id=11&id=11697&sisOp=view2017-09-14 23:25:26برگزاري هجدهمين كنگره پژوهشي سالانه دانشجويان علوم پزشكي كشور در دانشگاه علوم پزشكي قزوينhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50898&ctp_id=11&id=11696&sisOp=view2017-09-14 16:10:36برگزاري يازدهمين نشست شوراي راهبردي كميته هاي تحقيقات دانشجويي منطقه جنوب غرب كشور http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50897&ctp_id=11&id=11695&sisOp=view2017-09-14 15:51:56برگزاري كارگاه سه روزه تزريقاتhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=49171&ctp_id=11&id=11143&sisOp=view2017-06-15 15:29:44چارت سازماني و ليست اعضاي كميته تحقيقات بالين دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=49121&ctp_id=11&id=11130&sisOp=view2017-06-13 01:02:29برگزاري جلسات هشتم و نهم كارگاه ژورنال كلاب در دانشكده بهداشت و تغذيهhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=42475&ctp_id=11&id=10219&sisOp=view2016-12-21 23:33:11كارگاه ژورناليسم پزشكي30 آذر ماه 95 در تالار شقايق به ميزباني كميته تحقيقات دانشكده پزشكي برگزار گرديد.http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=42470&ctp_id=11&id=10217&sisOp=view2016-12-21 23:14:38برگزاري كارگاه دو روزه ي آموزش مقاله نويسيhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=42360&ctp_id=11&id=10182&sisOp=view2016-12-15 05:42:26برگزاري كارگاه آشنايي با تحقيق و پژوهش به ميزباني كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده داروسازيhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=42359&ctp_id=11&id=10181&sisOp=view2016-12-15 04:56:19جلسه هفتم ژورنال كلاب دانشكده بهداشت و تغذيه در تاريخ 95/09/22 برگزار گرديد.http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=42332&ctp_id=11&id=10174&sisOp=view2016-12-13 21:26:22برگزاري دومين جلسه ي هسته ي شوراي مركزي دانشكده پزشكيhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=42234&ctp_id=11&id=10145&sisOp=view2016-12-08 11:08:33كارگاه search مقدماتي و پيشرفته در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان برگزار گرديدhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=42200&ctp_id=11&id=10137&sisOp=view2016-12-06 23:59:14برگزاري سخنراني كاربرد فناوري دستبند هوشمند در بررسي وضعيت بيماران http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=41941&ctp_id=11&id=10094&sisOp=view2016-11-26 23:57:14برگزاري كارگاه Endnote در دانشكده پيراپزشكيhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=41940&ctp_id=11&id=10093&sisOp=view2016-11-26 23:07:41برگزاري كارگاه مباني كامپيوتر پيشرفته در دانشكده پيراپزشكيhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=41748&ctp_id=11&id=10056&sisOp=view2016-11-18 04:50:18برگزاري كارگاه چكيده نويسي مقالات در دانشكده پيراپزشكيhttp://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=41749&ctp_id=11&id=10057&sisOp=view2016-11-18 04:50:18كارگاه روش تحقيق مقدماتي در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان برگزار گرديد.http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=41671&ctp_id=11&id=10031&sisOp=view2016-11-15 06:59:12اولين جلسه هسته شوراي مركزي دانشكده پزشكي با حضور سرپرست كميته تحقيقات دانشكده پزشكي برگزار شد. http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=41453&ctp_id=11&id=9946&sisOp=view2016-11-01 00:55:48اولين جلسه ژورنال كلاب دانشكده بهداشت و تغذيه درتاريخ95/1/31 در سالن كنفرانس اين دانشكده برگزار شد.http://src.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=35384&ctp_id=11&id=8989&sisOp=view2016-05-11 09:09:02